RichView (C++Builder version) 18.0.1

RichView (C++Builder version) 18.0.1

TRICHVIEW.COM – 31,3MB – Shareware – Windows
RichView is a suite of native Delphi/C++Builder components for displaying, editing and printing hypertext documents.
Components support various character attributes (fonts, subscripts/superscripts, colored text background, custom drawn). Documents can contain tables, pictures, images from imagelists, any C++Builder controls. Left, right, center or justify alignments of paragraphs, custom margins and indents, bullets and numbering, background images, Unicode, print preview, HTML export, RTF import and export, live spell, data-aware versions and more...
This installation contains files for C++Builder 4-6, Delphi 2006 (C++Builder and Delphi for Win32), Turbo C++ 2006

Tổng quan

RichView (C++Builder version) là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi TRICHVIEW.COM.

Phiên bản mới nhất của RichView (C++Builder version) là 18.0.1, phát hành vào ngày 17/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

RichView (C++Builder version) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 31,3MB.

RichView (C++Builder version) Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho RichView (C++Builder version)!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
TRICHVIEW.COM
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại